Vi följer FN:s klimatmål

Hållbar utveckling genomsyrar allt vi gör och står för. Som ett led i detta ställer vi oss bakom FN:s mål för en hållbar utveckling, där de fastställer att en hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov att tillfredsställa sina behov”. Begreppet definieras utifrån att ett samspel mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ska leda till en hållbar utveckling.

Vi ser dessa mål som viktiga pusselbitar och har definierat de områden där vi kan bidra med en avgörande påverkan. Dessa områden är främst:

Miljömässiga mål

 • Rent vatten
 • Bekämpa klimatförändringen
 • Ekosystem och biologisk mångfald

Sociala mål

 • Jämställdhet
 • Hållbara städer och samhällen

Ekonomiska mål

 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbar konsumtion och produktion

Miljömässiga mål

Rent vatten

 • Vår produktion använder vatten som kylmedel vid sågning och bearbetning av stenprodukter och har därför en påverkan på vattenkvaliteten. För att minska denna påverkan ska vi minimera användningen av kemikalier och tillsatser i produktionen.
 • Fordon och maskiner ska ställas på avsedda platser där eventuellt läckage vid exempelvis bränsle eller oljepåfyllning enkelt kan tas om hand.
 • Vi ska minimera konsumtionen av vatten i vår produktion genom att återanvända vatten från slutna system med rening.
 • Vi ska ha anläggningar för vattenrening så att sediment från produktion inte kan förorena vattendrag.
 • Vattenflöden leds så att den biologiska mångfalden kan förbättras. Vattenkvaliteten ska kontrolleras regelbundet och resultatet ska registreras och följas upp.
 • Vi ska utveckla processer som gör att konsumtionen av vatten blir lägre över tid.
 • Omkringliggande vattendrag eller marker till vår verksamhet ska inte ha någon negativ påverkan av vår verksamhet.

Bekämpa klimatförändringen

 • Vi kan vara med och påverka genom att öka användningen av fossilfria energikällor i vår verksamhet.
 • Genom att kunna ge en korrekt information om våra produkter och hur de påverkar klimatet kan vi bidra till att de mest gynnsamma produkterna för klimatet används.
 • Vår målsättning är att vara med och påverka beslutsfattare att prioritera klimatpåverkan högre vid val av produkter eller lösningar.
 • Vår information ska vara externt certifierad och jämförbar så att korrekt beslut alltid kan tas.

Ekosystem och biologisk mångfald

 • Vi ska ta hänsyn till den omgivande miljön vid brytning samt vår arbetsmiljö och dess inverkan på samhället där brytningen sker.
 • Vårt hållbarhetsmål är att bidra till att naturen i områden i direkt närhet till vår stenbrytning inte påverkas negativt av vår verksamhet.
 • Vi ska efterbehandla områden som inte mer ska utnyttjas för stenbrytning så att vi uppfyller uppställda krav.

Sociala mål

Jämställdhet

 • Vi har en policy som ska främja jämställdhet och den gäller alla anställda.
 • Av tradition och historiska skäl är den övervägande andelen medarbetare i produktionen män. Här ska en jämnare könsfördelning eftersträvas.
 • Vårt mål är att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende samtliga diskrimineringsgrunder.
 • Vi ska motverka fördomar och negativa attityder till kvinnors och mäns olika yrkesval.
 • Vi ska se till att den fysiska arbetsmiljön är anpassad för såväl män som kvinnor.
 • Arbetet ska dokumenteras och följas upp årligen.

Hållbara städer och samhällen

 • Byggandet är i sig ett område som har en negativ klimatpåverkan och det är därför viktigt att man använder så klimatsmarta lösningar som möjligt.
 • Produkter i natursten ses oftast som ett positivt inslag i både vår stadsmiljö och bostadsmiljö. Natursten är inte bara ett estetiskt bra val, utan även ett av de mest klimatsmarta valen.
 • Rätt använt kan natursten bidra till ett bättre klimatavtryck för både byggnader och utemiljöer. Det är därför viktigt att de som konstruerar och designar dessa miljöer har rätt information om klimatpåverkan från natursten jämfört med alternativa material.
 • Produkter från Naturstenskompaniet har en miljövarudeklaration, en så kallad EPD (Environmental Product Declaration), som säkerställer att våra kunder har rätt underlag för klimatberäkningar och materialval i byggnadskonstruktioner. [ladda ner EPD].
 • Vi arbetar också med att ta fram underlag för att belysa naturstenens fördelar utifrån energianvändning över en längre period, där natursten jämförs med andra byggmaterial. Där ska korrekt fakta för tillverkningsprocessen, men även för driftkostnader och energiåtgång för en byggnad, redovisas. Detta ska möjliggöra en rättvis jämförelse mellan olika material.
 • Vårt hållbarhetsmål är att skapa ett informationsunderlag för vår natursten. Detta för att klimatsäkra nya konstruktioner. Beslutet om val av klimatsmarta byggmaterial ska kunna göras med ett underlag som även inkluderar transporters påverkan till byggplatser, framtida underhåll och ett eventuellt återbruk av byggnadsmaterialet.
 • Vi ska deklarera enligt EPD, vilket ger trygghet för våra kunder.

Ekonomiska mål

Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt

 • Målet är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, med full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.
 • Vårt hållbarhetsmål är att bedriva ett omfattande arbetsmiljöarbete där vi mäter parametrar som frånvaro, olyckor och tillbud.
 • Vi fastlägger årliga interna mål för sjukfrånvaro samt olyckor och tillbud.
 • Vi strävar långsiktigt mot en nollvision.
 • Vår arbetsmiljöpolicy tjänar som bas och vägledning för alla våra anställda.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Naturstensindustrin arbetar i dagsläget främst med fordon och maskiner som är drivna med fossila bränslen. Utvecklingen går mot mer elektrifierade enheter som kommer att vara anpassade även för tyngre moment.
 • Målsättningen är att vid varje ny investering ha som mål att bedöma investeringen utifrån både ett kommersiellt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv.
 • Vi vill öka elektrifieringen i vår verksamhet. Där det är tekniskt och kommersiellt möjligt ska vi ersätta fossildriven utrustning med ny teknik som är baserad på fossilfri energi.
 • Vår målsättning är att årligen fram till år 2025 med nuvarande produktionsvolym minska förbrukningen av fossila bränslen.

Hållbar konsumtion och produktion

 • Vi ska säkerställa att våra leverantörer av både råmaterial och handelsvaror, följer vår Code of Conduct. Det innebär att vi och våra leverantörer arbetar på ett etiskt korrekt sätt samt följer internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter.
 • Vi ska systematiskt minska våra utsläpp från vår egen verksamhet genom modernisering av vår maskinpark och ökad elektrifiering.
 • Vi arbetar internt med att reducera vår miljöpåverkan vid inköp, öka våra medarbetares förstående för hållbarhet samt att utnyttja våra resurser optimalt.
 • Vårt hållbarhetsmål är att ha ett 100% utnyttjande av den mängd berg vi lossgör. Inget spill ska gå till tippar eller efter att vår verksamhet har avslutats.
 • Vi ska anstränga oss att bidra till en begränsning av den globala temperaturhöjningen till maximalt 1,5 °C.
 • Vi ska sträva efter en succesiv reduktion av CO2-utsläpp för att 2045* ha en produktion som är helt fossilfri.
  *) Enligt SBMI

Siffrornas tydliga språk

Det kan vara svårt att förstå hur enormt stora miljöskillnaderna egentligen är när man jämför vår helsvenska natursten med sten från andra länder, eller med andra material. Därför har vi tagit fram dessa filmer, som på ett enkelt och tydligt sätt gestaltar hur det ligger till. Vill du gå in på djupet, och se varifrån vi hämtat våra siffror, är du välkommen att ta del av vår miljövarudeklaration (EPD) här.

Betong

Transporter

Förädling i Portugal

Kakel

var _gaq=[['_setAccount','UA-46058517-2'],['_trackPageview']]; (function(d,t){var g=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src=('https:'==location.protocol?'//ssl':'//www')+'.google-analytics.com/ga.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s)}(document,'script'));

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta. Du kan närsomhelst ändra dina inställningar i webbläsaren.

Stäng